Truvor รถไฟฟ้าตัวใหม่ ออกแบบโดย Pablo Baranoff Dorn และ Denzel Electric Bike

Sarinton J.

ในปี 2020 นี้ รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า น่าจะมีบทบาทมากพอสมควร เนื่องจากผู้ผลิตและผู้บริโภค ช่วยกันใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของต่างๆ ที่ช่วยลดมลพิษในอ […]